• Find os på Facebook

Indmeldelse

Pladsanvisning og venteliste

Da vi er en privat daginstitution, er vi vores egen pladsanvisning, og varetager selv visiteringen af børnehavebørn. Børn kan ikke skrives op til Hulvej Skoles Børnehave gennem den kommunale pladsanvisning. Visitering af børnehavebørn foretages på baggrund af ventelisten til optag på Hulvej Skole. Optagelse sker på baggrund af anciennitet på ventelisten og sker desuden under hensyntagen til aldersfordeling og sammensætning af børnegruppen med hensyn til køn.
Hulvejs Skoles Børnehave står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn, og politisk anskuelse, såfremt der er ledige pladser og forældrene kan tilslutte sig institutionens værdier og vedtægter.
Optagelse i børnehaven betyder ikke automatisk optagelse på Hulvej Skole. Børn, der har gået i Hulvej Skoles Børnehave, vil dog have fortrinsret til skoledelen. Som udgangspunkt forventes det, at barnet forud for skolestart i 0. klasse minimum har haft førskoleperioden i Hulvej Skoles Børnehave.
Der afholdes optagelsessamtale for nye familier. Formålet med samtalen er at lave en forventningsafstemning, der skal sikre, at familien er bekendt med, hvilke værdier børnehaven har og hvad, der forventes af det gensidige samarbejde omkring barnet.

Hulvej Skoles Børnehave tilbyder også pladser til børn med særlige behov. Der kan undtagelsesvis gives afslag på optag, hvis lokalerne ikke kan indrettes, eller personalet ikke har de rette kompetencer i forhold til barnets behov.
Hvis det vurderes, at institutionen eller personalet ikke har tilstrækkelige muligheder eller kompetencer til at varetage barnets behov, vil der i samråd med Horsens Kommune tages beslutning omkring alternativt tilbud.

Optagelse

Når barnet får tilbudt en børnehaveplads i Hulvej Skoles Børnehave, skal barnet meldes ud af nuværende institution, inden for den pågældende institutions opsigelsesvarsel. Så snart en bekræftelse for udmeldelse er modtaget, skal Hulvej Skoles Børnehave have en dokumentation for rettidig udmeldelse. Herefter bekræftes barnets optagelse.

Udmeldelse

Et barn kan meldes ud af børnehaven med en måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Udmeldelsen skal ske skriftligt til børnehavens leder.

Børnehaven kan opsige et barn, der er optaget i Hulvej Skoles Børnehave ved ganske særlige tilfælde. Horsens Kommune definerer ganske særlige tilfælde som:

  • Hensynet til barnets bedste
  • I tilfælde hvor barnet åbenlyst ikke kan trives og rummes i institutionen med den støtte, der kan gives efter dagtilbudsloven.

Børnehaven kan på baggrund af manglende restance på forældrebetaling udmelde børn i børnehaven. Udmeldelse fra børnehavens side kan ske efter skriftligt varsel med en måned til udløb af en kalendermåned.